భారత దేశాన్ని గణతంత్ర దేశం గా నిలుపడం లో పౌరల పాత్ర ను  గురించి చెప్పే ముందు అసలు గణతంత్రం అంటే ఏమిటి? అని చూసినట్లయితే , గణ అంటే ప్రజలు తంత్రం అంటే

Read More