సాంకేతిక జ్ఞానం మనుషులను  దూరం చేస్తుందా ? లేక దగ్గర చేస్తుందా – by G. Suresh Kumar

Technology   అంటే ఒక Creativity,  Creativity నుండి సృష్టిoచబదినదే    Technology మనవుని యొక్క పనులను    సులభతరం చేసుకునేందుకు మనం సృష్టించుకన్నదే  Technology  అని చెప్పవచ్చు. మానపుడు రాతియుగం నుండి మొదలుకొని ప్రస్తుతయుగం వరకు దినదినాభివృద్ధి […]