విద్యార్థుల విజయానికి సోపానాలు by Sana Fatima

విద్యార్థుల విజయానికి సోపానాలు అందరికి నమస్కారం. Smart articles లో భాగంగా నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు 5- సోపానాలుగా వ్రాయడం జరిగింది. అవి 1. క్రమశిక్షణ:           […]

దేశాన్ని గణతంత్ర దేశంగా నిలబెట్టడం లో ఒక పౌరుడి పాత్ర by Kv

భారత దేశాన్ని గణతంత్ర దేశం గా నిలుపడం లో పౌరల పాత్ర ను  గురించి చెప్పే ముందు అసలు గణతంత్రం అంటే ఏమిటి? అని చూసినట్లయితే , గణ అంటే ప్రజలు తంత్రం అంటే […]